Πολιτική Ποιότητας

ΥΑΔΕΣ Facility Services

Νέα επίπεδα ποιότητας στον επαγγελματικό καθαρισμό!

Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2008, ΕΛΟΤ  1801:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004

Ανθρώπινο δυναμικό

Θεωρύμε το ανθρώπινο δυναμικό εξαιρετικής σημασίας παράγοντα για τη σωστή παροχή υπηρεσιών!

 

Πολιτική Ποιότητας

 

Κύριο μέλημά μας είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας καθώς και της αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, μηχανών και υλικών.

Για τον λόγο αυτό:

• Αναβαθμίζουμε συνεχώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας.

• Βελτιώνουμε και ανανεώνουμε τον εξοπλισμό μας, για να διατηρούμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας στο επίπεδο που υποσχόμαστε στον πελάτη.

• Εξασφαλίζουμε συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων.

• Τηρούμε όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες μας.

• Επενδύουμε συνεχώς σε καινοτόμους μεθόδους με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας.

 

Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της ΥΑΔΕΣ Facility Services συνοψίζεται στα ακόλουθα :

• Να επιτυγχάνει και να διατηρεί  την ποιότητα των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρίας.

• Να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους.   

• Να πληροφορεί τους πελάτες της για τη σωστή παροχή των υπηρεσιών της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε ποιοτικές βελτιώσεις, με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από αυτούς.

• Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.

• Να εξασφαλίζει τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών της προς τους εκάστοτε πελάτες της.

• Δεσμεύεται να τηρεί, κατ’ ελάχιστον, όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της.

• Τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα πολιτική, για να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της.
 

Σε συμφωνία με τα παραπάνω, η εταιρεία εκτελεί όλες τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και, επιπρόσθετα, θέτει και ανασκοπεί σε ετήσια βάση σκοπούς και στόχους προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της σε όλους τους τομείς.

 

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services, για την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της  έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας.

Η εταιρεία έχει επιθεωρηθεί, έχει βρεθή σύμφωνη και κατέχει τα παρακάτω πιστοποιητικά:

            ISO 9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)
            ΕΛΟΤ  1801:2008 (Υγιεινής και ασφάλειας και αφορά στη δραστηριότητά της στους γενικούς καθαρισμούς, απεντομώσεις και μυοκτονίες)
            OHSAS 18001:2007 (Αφορά στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία)
            ISO 26000:2010

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ OHSAS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 26000 ΒΕΒΑΙΩΣΗ  

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services, δεσμεύεται να εκτελεί τις δραστηριότητές της με τη μέγιστη δυνατή μέριμνα για το περιβάλλον. Αναγνωρίζει και κατανοεί την σπουδαιότητα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις σε αυτό από την εκτέλεση δραστηριοτήτων καθαρισμού, διαχείρισης παρασίτων, συντήρησης χώρων πρασίνου και λοιπών εργασιών, δημοσίων και ιδιωτικών χώρων και φροντίζει για:

• Τη διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων

• Τη δημιουργία και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων

• Τις εκπομπές αερίων στην ατμόσφαιρα

• Την έκκληση θορύβου, από την εκτέλεση εργασιών μηχανικών εργασιών.

• Τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων (νερού και ενέργειας)

• Την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης


Η ΥΑΔΕΣ Facility Services δεσμεύεται:

• Να βελτιώνει συνεχώς την επίδοση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

• Να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης.

• Να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις άλλες κανονιστικές απαιτήσεις που απορρέουν από το πλαίσιο λειτουργίας της.

 

Η ΥΑΔΕΣ Facility Services, δεσμεύεται να εκτελεί τις δραστηριότητές της με τη μέγιστη δυνατή μέριμνα για το περιβάλλον. Αναγνωρίζει και κατανοεί την σπουδαιότητα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις σε αυτό από την εκτέλεση δραστηριοτήτων καθαρισμού, διαχείρισης παρασίτων, συντήρησης χώρων πρασίνου και λοιπών εργασιών, δημοσίων και ιδιωτικών χώρων και φροντίζει για:

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και την έμπρακτη συμμόρφωση με το σχήμα COVID SHIELD, η ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E.:

 • έχει εγκαταστήσει διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το σχήμα
  COVID SHIELD μέσω τεκμηριωμένων και μετρήσιμων στόχων
 • πραγματοποιεί συνεχείς εσωτερικές επιθεωρήσεις και ελέγχους βάσει του σχεδίου δράσης
 • εφαρμόζει συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης στο σύνολο του προσωπικού έναντι των απαιτήσεων του σχήματος και του εσωτερικού σχεδίου δράσης
 • ανασκοπεί το εφαρμοζόμενο σύστημα COVID SHIELD, αξιολογώντας την απόδοση του συστήματος και τις τρέχουσες εξελίξεις

Η παρούσα πολιτική “Covid Shield” της ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E.:

 • εφαρμόζεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων / εργασιών που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της 
 • ισχύει για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται ή/και επηρεάζονται από την λειτουργία της επιχείρησης και τους οργανισμούς που εν δυνάμει χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας.
 • εφαρμόζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλο το ωράριο και διάστημα λειτουργίας της εταιρείας
 • κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (προσωπικό, πελάτες, επισκέπτες, υπεργολάβους, αρχές κ.λ.π.) 
 • ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση, ώστε να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι πάντα ενήμερη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που διατίθενται από τις αρμόδιες αρχές.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και την έμπρακτη συμμόρφωση με το σχήμα COVID SHIELD, η ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E.:

 • έχει εγκαταστήσει διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το σχήμα COVID SHIELD μέσω τεκμηριωμένων και μετρήσιμων στόχων
 • πραγματοποιεί συνεχείς εσωτερικές επιθεωρήσεις και ελέγχους βάσει του σχεδίου δράσης
 • εφαρμόζει συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης στο σύνολο του προσωπικού έναντι των απαιτήσεων του σχήματος και του εσωτερικού σχεδίου δράσης
 • ανασκοπεί το εφαρμοζόμενο σύστημα COVID SHIELD, αξιολογώντας την απόδοση του συστήματος και τις τρέχουσες εξελίξεις

Η παρούσα πολιτική “Covid Shield” της ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E.:

 • εφαρμόζεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων / εργασιών που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της 
 • ισχύει για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται ή/και επηρεάζονται από την λειτουργία της επιχείρησης και τους οργανισμούς που εν δυνάμει χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας. 
 • εφαρμόζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλο το ωράριο και διάστημα λειτουργίας της εταιρείας
 • κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (προσωπικό, πελάτες, επισκέπτες, υπεργολάβους, αρχές κ.λ.π.) 
 • ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση, ώστε να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι πάντα ενήμερη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που διατίθενται από τις αρμόδιες αρχές.

Η Διοίκηση της ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E. δεσμεύεται για την εκπλήρωση της παρούσας πολιτικής και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων πόρων, με απώτερο στόχο την προάσπιση της υγείας και ασφάλειας του απασχολούμενου προσωπικού, την παροχή αισθήματος ασφάλειας στους πελάτες και τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και την απρόσκοπτη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Κατεβάστε το Έντυπο Πολιτικής Covid Shield